Đăng nhập

Dùng Facebook đăng nhập

123[Đăng xuất]

Upload nhạc
  • Thông tin
  • Thời gian
  • Thao tác

Chỉ hỗ trợ file mp3, không hỗ trợ file có tiếng người

Nhấn bước tiếp theo

Chỉ hỗ trợ file mp3, không hỗ trợ file có tiếng người

Trở về Tiếp

Mời bổ sung thông tin, sau đó nhấn Tiếp

Trở về Tiếp

Mời thêm lời bài hát

Không có lời nhấn vào đây

File lời bài hát phải là lrc

Mời thêm lời bài hát

File phải là lrc

Trở về Upload

Nếu không có lời, trên app sẽ mặc định hiện không có lời

Ok, tiếp tục upload
Chờ tìm lời bài hát

Đã xong

Hôm nay còn có thể upload bài

Rất cảm ơn bạn đã cung cấp beat, sau 10 phút bạn có thể mở app để tìm bài hát mình đã upload,Nếu bạn upload lời bài hát mời vào Karaoke Now xóa beat bài này trước rồi vào tìm kiếm để tìm lại beat là được.

Về trang chủ
Tiếp tục upload